<!-- [et_pb_line_break_holder] --><ul class="language-switcher-links" role="menu"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li class="wpml-ls-slot-shortcode_actions wpml-ls-item wpml-ls-item-ar wpml-ls-first-item my-custom-switcher-item"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a class="language-link" href="https://www.un.org/pga/73/ar/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> العربية<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li class="wpml-ls-slot-shortcode_actions wpml-ls-item wpml-ls-item-zh wpml-ls-current-language my-custom-switcher-item"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a class="language-link" href="https://www.un.org/pga/73/zh/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> 中文<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li class="wpml-ls-slot-shortcode_actions wpml-ls-item wpml-ls-item-en my-custom-switcher-item"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a class="language-link" href="https://www.un.org/pga/73/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> English<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li class="wpml-ls-slot-shortcode_actions wpml-ls-item wpml-ls-item-fr my-custom-switcher-item"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a class="language-link" href="https://www.un.org/pga/73/fr/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Français<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li class="wpml-ls-slot-shortcode_actions wpml-ls-item wpml-ls-item-ru my-custom-switcher-item"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a class="language-link" href="https://www.un.org/pga/73/ru/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Русский<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <li class="wpml-ls-slot-shortcode_actions wpml-ls-item wpml-ls-item-es wpml-ls-last-item my-custom-switcher-item"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <a class="language-link" href="https://www.un.org/pga/73/es/"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> <!-- [et_pb_line_break_holder] --> Español<!-- [et_pb_line_break_holder] --> </a><!-- [et_pb_line_break_holder] --> </li><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></ul><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
玛丽亚·费尔南达·埃斯皮诺萨·加西斯

优先事项

体面工作

颂扬为青年、女性和失业人群提供体面且有意义的就业机会而做出的努力,创造光明的就业前景

残疾人士

强调残疾人在就业、医疗保健和公共空间等领域所面临的挑战,强化政治承诺和社会应当承担的责任

环境行动

促进落实《巴黎协定》,强调广泛使用塑料制品对我们的健康、食品和生态系统造成的威胁

移民和难民

促进落实联合国具有里程碑式的协定,例如《安全有序和正常移民全球契约》和《难民问题全球契约》

性别平等

对于遭受暴力侵害的女性和女孩,以及无法接受优质教育的女孩和青少年,我们应当优先履行对她们的承诺

联合国振兴

推动振兴议程,使大会的工作更加贴近人民

青年、和平与安全

加强年轻人的权力,促进和平安全