NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD

TAi.019
NIK MOHAMMAD DOST MOHAMMAD
简述在委员会网站上发布的日期: 
31 January 2001
列入名单的原因: 

  Nik Mohammad Dost Mohammad是于2001年1月31日列入名单的,他是塔利班政权商业部副部长,所以属于联合国安全理事会有关塔利班当局的行动和活动的第1267(1999)号和第1333(2000)号决议的条款范畴之内。

附加信息: