ABDUL MANAN NYAZI

TAi.097
ABDUL MANAN NYAZI
简述在委员会网站上发布的日期: 
25 January 2001
列入名单的原因: 

  Abdul Manan Nyazi是于2001年1月25日列入名单的,列为塔利班政权喀布尔省省长,所以属于联合国安全理事会关于塔利班当局的行为和活动的第1267(1999)号和第1333(2000)号决议条款范畴之内。

附加信息: 

  Abdul Manan Nyazi还担任塔利班发言人,其后任塔利班政权马扎里沙里夫省省长和喀布尔省省长。

  2009年中旬以来Abdul Manan Nyazi任塔利班阿富汗西部高级指挥官,在法拉、赫拉特和尼姆鲁兹三省活动。

  2010年5月,Abdul Manan Nyazi为塔利班地区委员会成员,并任命为赫拉特省省长。

  Abdul Manan Nyazi担任塔利班指挥官,曾参与向阿富汗运送自杀炸弹手到阿富汗。