MUHAMMAD HAMZA ZUBAIDI

IQi.009
MUHAMMAD HAMZA ZUBAIDI
简述在委员会网站上发布的日期: 
29 October 2014
列入名单的原因: 

  因与第1483(2003)号决议第19和第23段所载各项措施有关,Muhammad Hamza Zubaidi 于2003年6月27日列入名单。

附加信息: 

  Muhammad Hamza Zubaidi 被列明为“前总理”。