AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN

QDi.002
AMIN MUHAMMAD UL HAQ SAAM KHAN
简述在委员会网站上发布的日期: 
10 January 2011
列入名单的原因: 

  Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan是于2001年1月25日依照1333(2000)号决议第8(c)段列入名单的,因其与基地组织、乌萨马·本·拉丹或塔利班有关联,“参与资助、筹划、协助、筹备或实施”乌萨马·本·拉丹和基地组织(QDe.004)“所从事、伙同其实施、以其名义实施、代表其实施或支持其从事的行动或活动”,“为其供应、销售或转让军火和有关物资”,或“以其他方式支持其行动或活动”。

附加信息: 

  Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan曾协调乌萨马·本·拉丹的安保事宜。