United Nations United Nations

Languages

座位排列图

Mr. Abdallah Bachar Bong
Mr. Abdallah Bachar Bong
Ms. Donna-Marie Chiurazzi-Maxfield
Ms. Donna-Marie Chiurazzi-Maxfield
 
(副主席)
Mr. Conrod Hunte
Mr. Conrod Hunte
 
(副主席)
Mr. Amjad Al-Kumaim
Mr. Amjad Al-Kumaim
 
(副主席)
Mr. Cihan Terzi
Mr. Cihan Terzi
Ms. Julia Maciel
Ms. Julia Maciel
Mr. Marcel Jullier
Mr. Marcel Jullier
Mr. Xuenong Ye
Mr. Xuenong Ye
Mr. Yves Eric Ahoussougbemey
Mr. Yves Eric Ahoussougbemey
Mr. Ihor Humennyi
Mr. Ihor Humennyi
Mr. Pavel Chernikov
Mr. Pavel Chernikov
Mr. Makiese Augusto
Mr. Makiese Augusto
Mr. Olivio Fermin
Mr. Olivio Fermin
Mr. Patrick Chuasoto
Mr. Patrick Chuasoto
Mr. Udo Fenchel
Mr. Udo Fenchel
Ms. Suzuki Yoriko
Ms. Suzuki Yoriko
Mr. Feliksas Bakanauskas
Mr. Feliksas Bakanauskas
Mr. Nabil Kalkoul
Mr. Nabil Kalkoul
Ms. Vidisha Maitra
Ms. Vidisha Maitra
Ms. Caroline Nalwanga
Ms. Caroline Nalwanga
Ms. Juliana Gaspar Ruas
Ms. Juliana Gaspar Ruas

成员以广泛的地域代表性、个人资格和经验为基础选出,任期为三个日历年。成员轮流任满,但可连任。大会应在行预咨委会成员任期即将届满前的一届常会上任命新的成员,如出现空缺,则在下届常会上任命。

按年次开列的成员组成(自1946年起)

1949

Th. Aghnides
Greece
Th. Aghnides Greece
(主席)
A. Ganem
法国
A. Ganem 法国
W.O. Hall
美国
W.O. Hall 美国
C.L. Hsia
中国
C.L. Hsia 中国
V.I. Kabushko
USSR
V.I. Kabushko USSR
O.P. Machado
巴西
O.P. Machado 巴西
Sir W. Matthews
英国
Sir W. Matthews 英国
J. Papanek
Czech Republic
J. Papanek Czech Republic
N. Sundaresan
印度
N. Sundaresan 印度

1948

Th. Aghnides
Greece
Th. Aghnides Greece
(主席)
A.Ganem
法国
A.Ganem 法国
C.L. Hsia
中国
C.L. Hsia 中国
V.I. Kabushko
USSR
V.I. Kabushko USSR
O.P. Machado
巴西
O.P. Machado 巴西
Sir W. Matthews
英国
Sir W. Matthews 英国
J. Papanek
Czech Republic
J. Papanek Czech Republic
D.C. Stone
美国
D.C. Stone 美国
N. Sundaresan
印度
N. Sundaresan 印度

1947

Th. Aghnides
Greece
Th. Aghnides Greece
(主席)
A. Ganem
法国
A. Ganem 法国
C.L. Hsia
中国
C.L. Hsia 中国
V.I. Kabushko
USSR
V.I. Kabushko USSR
S.K. Kirpalani
印度
S.K. Kirpalani 印度
O.P. Machado
巴西
O.P. Machado 巴西
G. Martinez Cabanas
墨西哥
G. Martinez Cabanas 墨西哥
Sir W. Matthews
英国
Sir W. Matthews 英国
D.C. Stone
美国
D.C. Stone 美国

1946

Th. Aghnides
Greece
Th. Aghnides Greece
(主席)
A. Ganem
法国
A. Ganem 法国
C.L. Hsia
中国
C.L. Hsia 中国
V.I. Kabushko
USSR
V.I. Kabushko USSR
S.K. Kirpalani
印度
S.K. Kirpalani 印度
O.P. Machado
巴西
O.P. Machado 巴西
G. Martinez Cabanas
墨西哥
G. Martinez Cabanas 墨西哥
Sir W. Matthews
英国
Sir W. Matthews 英国
D.C. Stone
美国
D.C. Stone 美国