MICIVIH


KI SA MICIVIH YE ?

MICIVIH vle di: Misyon Sivil Entènasyonal an Ayiti. Se nan mwa fevrye lane 1993, sou demann prezidan Aristid ak nan kad efò Kominote Entènasyonal-la tap fè pou rezoud krIz peyi d Ayiti a, Oganizasyon Nasyonzini (ONU) ak Oganizasyon Leta Ameriken (OEA) te kreye li.

Depi dat sa-a, li te blije kite peyi-a de fwa: nan mwa oktòb 1993 ak jiyè 1994 pou rezon sekiritie. Misyon-an rekòmanse travay nan peyi-a depi 26 oktòb 1994.

KI OBJEKTIF LI ?

An gwo, objektif Misyon-an se respekte dwa moun, espesyalman dwa sivil ak politik, selon jan sa ekri nan kontitisyon peyi-a ak nan tout lòt dokiman dwa entènasyonal peyi Dayiti te siyen


KI KALITE MOUN KI LADAN L?

[MICIVIH gen 64 obsèvatè ki soti nan plis pase 50 nasyon epi ki gaye nan tout peyi-a. Gen 7 ekip MICIVIH pou 9 depatman peyi-a. Ekip Nò a kouvri Nòdès ak Nòdwès.]


KI SA MICIVIH DWE REGLE NAN PEYI-A ?MICIVIH resevwa lòd:
KI POUVWA MICIVIH GENYEN?MICIVIH gen pouvwa pou li:KI RAPO MICIVIH AVEK

OTORITE PEYI-A ?

Selon sa ki di nan manda MICIVIH a, otorite peyi a pran angajman pou yo bay Misyon-an tout fasilite li bezwen ak tout enfòmasyon li mande. Epi otorite yo pa gen dwa bal pwoblèm nan kad travay li.

Yon lòt bò, otorite ayisyen-yo pa gen dwa arete ni fèmen nan prizon okenn anplwaye Misyon-an, ni sezi pyès ak dokiman li gen nan men l, ni tou anpeche li kominike avèk radyo oubyen tout lòt mwayen kominikasyon.

Otorite-yo pa gen dwa tou anpeche manm Misyon an deplase nan tout peyi-a ni anpeche yo vizite prizon yo.

Poun fini, Misyon-an fèt pou li bay otorite ayisyen-yo bon jan konsèy sou tout keksyon ki rantre nan kad manda li.KI DIFERANS KI GENYEN ANT MICIVIH AK MANUH ?

MICIVIH genyen yon manda ki pa menm ak pa MANUH a. MANUH gen ladan l militè ak polis sivil, alòske MICIVIH gen sivil sèlman ladan l. Sepandan, MICIVIH ap travay nan bon jan relasyon avèk MANUH. Menm jan avèk MANUH, se Reprezantan Espesyal Sekretè Jeneral Nasyonzini-a ki ap sipèvize MICIVIH tou.


KI BO YO KA KONTAKTE MICIVIH?

Biwo santral MICIVIH chita nan Kalfou Wout Delma ak Delma 31. MICIVIH gen biwo tou nan:. Gonayiv

98, rue Jean Jacques Dessalines

Tel: 74-0645

. Okay

162, rue Sténio Vincent

Tel: 86-0190

. Okap

Villa Norma

Rue 11-P

Tel: 62-1600

. Jeremi

Foyer Culturel

Tel: 84-6706

. Ench

35, rue Calvaire

. Jakmèl

rue Baranquilla

Tel: 88-2678Si yon moun bezwen plis enfòmasyon sou biwo sa yo, li ka rele nan:

23-4027

23-4044

M I C I V I HMICIVIHRESPEKTE DWA MOUN

MICIVIH

Misyon Sivil Entènasyonal an Ayiti, OEA/ONU

P.O. Box 1602

Port-au-Prince

HAITI