MICIVIH FLYERS

août 1995I- a) KI SA MICIVIH YE ?

b) KI OBJEKTIF LI ?

c) KI KALITE MOUN KI LADAN-N ?

a) MICIVIH vle di : Misyon Sivil Entènasyonal an Ayiti. Se nan mwa fevrye lane 1993, sou demand prezidan Aristid e nan kad efo Kominote Entènasyonal-la tap fè pou rezoud kriz peyi Dayiti-a, ke Oganizasyon Nasyonzini (ONU) ak Oganizasyon Leta Ameriken (OEA) te kreye li.

Depi dat sa-a, li te blije kite peyi-a pandan de fwa. Premye fwa-a, sete nan mwa Oktob 1993 pou rezon sekirite. Deziem fwa-a, sete nan mwa janvye 1994 kote otorite defakto-yo te fose-l al kanpe lwen nan peyi lotbo dlo. Misyon-an rekomanse ap travay nan peyi-a depi 26 oktob 1994, kèk jou aprè ke prezidan Aristid te retounen sou pouvwa-a.

b) An gwo, objektif Misyon-an se fè respekte dwa moun selon jan sa ekri nan konstitisyon peyi-a ak nan tout lot dokiman dwa entènasyonal ke peyi Dayiti te siyen.

c) MICIVIH gen ladan-n 200 obsèvatè ki soti nan plis pase 50 nasyon e ki epapiye nan tout peyi-a. Gen pou pi piti yon ekip MICIVIH nan chak depatman peyi-a.

II- KI MANDA MICIVIH ?

KI SA MICIVIH DWE REGLE NAN PEYI-A ?MICIVIH resevwa lod :

a) pou li voye je sou dwa chak moun genyen pou li viv, gen sekrite pou ko-l, viv lib, pale san kè sote, e asosye tet li ak moun li vle.

b) chèhe konnen koman sitiyasyon dwa moun ye nan peyi-a epi fè tout sa li kapab pou li fè respekte dwa sa yo, tankou fè bon jan rekomandasyon bay otorite yo.

c) ede jwenn solisyon nan pwoblèm ki gen rapo ak moun yo mete nan prizon, bay viktim-yo asistans medikal.

d) voye je sou ka vyolasyon dwa moun ki fèt pandan kanpagn elektoral-la e patisipe nan obsèvasyon eleksyon-yo tou.

e) ede otorite peyi dayiti-yo mete kanpe dyanm enstitisyon demokratik-yo.

f) bay KOMISYON VERITE AK JISTIS-la konkou ak asistans.

g) mete sou pye yon kanpagn enfomasyon ak edikasyon sivik nan peyi-a.

III- KI POUVWA MICIVIH GENYEN ?MICIVIH gen pouvwa pou li:

a) resevwa enfomasyon sou vyolasyon dwa moun nan men nenpot ki moun, gwoup moun ou kelkeswa oganizasyon kap fonksyone nan peyi-a.

b) ale nenpot ki kote ak nenpot ki biwo nan peyi-a san li pa akonpagne e san okenn avètisman.

c) reyini lib nan sekrè avèk nenpot ki moun, gwoup ou manb kelkeswa enstitisyon-an.

d) eseye jwenn, pa tout mwayen ke li panse ki bon, tout enfomasyon ke li jije itil.

e) ede pouvwa jidisyè-a mete dyanm mwayen lajistis dwe gen nan men li pou-l garanti respe dwa moun ak respe pwosedi jiridik-yo.

IV- KI RAPO MICIVIH AVEK OTORITE PEYI-A ?Selon sa ki di nan manda MICIVIH-a, otorite peyi-a pran angajman pou yo bay Misyon-an tout fasilite ke li bezwen ak tout enfomasyon ke li mande. Otorite-yo pa gen dwa bal pwoblèm tou nan kad travay li.

Yon lot bo, otorite ayisyen-yo pa gen dwa arete ni fèmen nan prizon okenn anploye Misyon-an, ni sezi pyès ak dokiman li gen lan men-l, ni tou anpeche li kominike pa radyo ou pa tout lot mwayen kominikasyon.

Otorite-yo pa gen dwa tou anpeche manm Misyon-an deplase nan tout peyi-a ni anpeche yo vizite prizon-yo.

Anfen, Misyon-an fèt pou li bay otorite ayisyen-yo bon jan konsèy sou tout keksyon ki rantre nan kad manda li.KI DIFERANS KI GENYEN ANT MICIVIH AK MINUHA ?MICIVIH genyen yon manda ki pa menm avek pa MINUHA-a. MINUHA gen ladann milite ak polis sivil aloske MICIVIH gen sivil sèlman ladann. Sepandan, MICIVIH ap travay nan bon jan relasyon avèk MINUHA. Menm jan avèk MINUHA, se Reprezantan Espesyal Sekretè Jeneral Nasyonzini-a ki ap sipevize MICIVIH. Sekrete Jeneral OEA-a ap sipevize MICIVIH tou.

KI BO YO KA KONTAKTE MICIVIH ?Biwo santral MICIVIH chita nan Montay Nwa, piwo Petyonvil. Apa biwo li genyen nan potoprens ( 1ere Impasse Lavaud, no 24 ), MICIVIH gen biwo tou nan :

- Tigwav Rue La Paix no 7

- Gonayiv Rue Jean Jacques Dessalines no 98

- Senmak La Scierie no 96

- Okay Rue Cartagena no 48

- Okap Rue 20-21 G no 26

- Ench Rue de Calvaire

- Jeremi Foyer Culturel

- Jakmel Rue Saint-Cyr ( tou pre Ayopo-a )

- Podpe Rue Dessalines no 2

- Folibete Grand Avenue no 48

Si yon moun bezwen plis enfomasyon sou biwo sa-yo, li ka rele nan 23-4027/234047