Licorne test, 1971, French Polynesia. Photo: The Official CTBTO Photostream Licorne test, 1971, French Polynesia. Photo: The Official CTBTO Photostream